درباره کندو

گروه کندو در سال 1385با هدف مطالعه و تثبيت بازار کالا با استفاده از فن آوري ، آموزش و تبليغات تشکيل شد.
در سال 1386 فعاليت خود را در جهت تمرکز هر چه بيشتر بر يک صنعت، براي پياده سازي مطالعات و پژوهش در بستر جامعه به صورت رسمي آغاز کرد. پس از آن بعد از بررسي هاي انجام شده صنعت پيام کوتاه به عنوان ابزار اجرايي مطالعات انتخاب گرديد تا با ارائه راهکارهاي نوين جهت ايجاد تسلط و تثبيت بازار اين صنعت، فضاي موجود در جامعه را متحول نمايد.
دليل انتخاب اين صنعت از طرفي نو ساخته بودن و بي توجهي جامعه نسبت به اين بستر ارتباطي و از طرف ديگر کمبود الگوي اجرايي و اصولي و همچنين تجربه پياده سازي در بازار مصرف و توليد بوده است. اين مسائل فاکتورهاي مناسبي جهت اجرايي شدن مطالعات گروه کندو در بستر جامعه سنتي ايران را فراهم آورد.
در سال 1389 با تغييرات بنيادين در گروه، شرکت فرهنگ و توسعه کندو به عنوان مکمل اجرايي گروه کندو تاسيس و در روند اجرايي طرح ها و مطالعات تاثير به سزايي را ايجاد نمود.
ماموريت فرهنگ و توسعه کندو، بسط و گسترش الگوي اجرايي مناسب توليد شده توسط گروه کندو در تمامي نقاط ايران با تمرکز منطقه اي، سرپرستي و شعبه مي باشد و همچنين ايجاد فضاي مناسب براي فراهم آوردن بستر مناسبي جهت ورود و تاثير بر بازار بين المللي از ديگر وظايف اين نهاد اجرايي مي باشد.
برخورداري از بستر فني منحصر به فرد و تجارب ارزشمند کسب شده از يک طرف و شناخت مسير توسعه عملياتي اين صنعت از طرف ديگر موجب گرديده است که مسير رشد و تکامل شرکت سرعت به سزايي را به خود بگيرد. اين موضوع ، سازمان‌ها و شرکت‌هاي معتبر را بر آن داشته تا با استفاده از تجربيات و داشته هاي شرکت فرهنگ و توسعه کندو، استفاده بهينه از صنعت پيام کوتاه را در مجموعه فعاليت‌هاي خود بپذيرند و از خدمات آن بهره جويند.