ماموریت

ماموریت فرهنگ و توسعه کندو در مرحله اول مطالعه و تحقیق در جهت شناخت تمامی ابعاد یک صنعت است و در مرحله دوم مطالعه بستر جامعه مقصد که برای پیاده سازی صنعت انتخاب شده ، مورد نظر است.

ایجاد هماهنگی و فرهنگ سازی در بستر اجرایی صنعت، از ماموریت های اصلی فرهنگ و توسعه کندو می باشد.

توجه ویژه به این مهم فضای مطلوبی را جهت تثبیت بازار کالای مورد نظر، فراهم می کند و مطمئنا فضایی را فراهم می آورد تا به تولید و مصرف صدمه ای وارد نکند. توجه به اخلاقیات و عرف جامعه به پیاده سازی فن آوری موجود ، کمک بسزایی می کند تا با توجه به استاندارد های بومی آن منطقه عمل کند.

بومی سازی فن آوری از بیشترین اهمیت در فرهنگ سازی مصرفی و تثبیت بازار کالای نوساخته برخوردار است.