پرتقال سبـز

پرتقال سبـز، مزه ی تازه تکنولوژیست در اختیار بازاریابی نوین در بازار پر تب و تاب تجارت امروزی. طعم جدیدی در صنعت جشنواره ای تولید خدمات و محصولات و حلقه گم شده اشتیاق مصرف کنندگان در مسیر توسعه تولید و مصرف گرایی مبتنی بر کیفیت است.

ارائه راه حل های نوین جشنواره ای به همراه الگوی عملکرد صحیح جذب بازار مصرف در کنار تحلیل بازار مصرف کنندگان، امکان برنامه ریزی بازاریابی و همچنین کاهش هزینه های بازاریابی را در بر دارد. بر این عقیده ایم استفاده از تجربیات بین المللی جشنواره ها با تغییری اندک در شیوه نگرش بازاریابی و مشتری مداری می تواند صورت جدیدی از تجارت را پیش روی تولید کنندگان فعال بازار تجارت امروز بگذارد. با ما همراه باشید با طعم پرتقال سبز...

سایت مربوطه