ارسال ترافیک

از آنجایی که پیام های دریافتی از سوی مشترکین تلفن همراه به شماره اختصاصی پیام کوتاه داری زمان مشخصی نیست و مشترک سرویس پیام کوتاه می تواند اطمینان حاصل نماید که در چه زمانی پیامی از سمت کاربر ارسال شده است امکان بروز اختلال در ارائه سرویس های دو طرفه فراهم است .

بنابراین کاربر مجبور به ایجاد امکانیست تا به صورت زمانبندی مشخصی در فاصله زمانی کوتاه اقدام به ایجاد ارتباط با وب سرویس پیام کوتاه جهت چک کردن وضعیت پیام های دریافتی احتمالی دارد که این موضوع دو طرف سرویس را متحمل بار ترافیکی غیر ضروری می کند و نیز مشاهده شده که در مواقع بحرانی شبکه موجبات اختلال در سرویس نیز فراهم آمده است.

بدین منظور سرویس مورد معرفی طراحی گردیده تا مساله موجود مقدمات ایجاد مشکل را فراهم نیاورد.

مشترک می تواند با ارائه یک URL معتبر، از ارسال ترافیک پیام های دریافتی بر روی مقصد مورد معرفی و به صورت کاملا اتوماتیک بهره مند گردد.